1

7

4

8

9

10

22 

 

ديدار نوروزي مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي

جامعه بزرگ دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي دعوت مي شود:
ديدار نوروزي مقام معظم رهبري  

وعده ديدار: پنجشنبه اول فروردين 98 ساعت 15 حرم مطهر رضوي

 

 

لينك هاي مرتبط

 102