1

7

4

8

9

10

22 

 

ديدار رياست محترم دانشگاه با كاركنان خدوم و زحمتكش

امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود:
 

 ديدار صميمي دكتر سروري مجد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با كاركنان خدوم و زحمتكش

زمان: امروز دوشنبه ساعت 14 الي 16:30
مكان: سالن همايش هاي دانشگاه جنب مزار شهداي گمنام

لينك هاي مرتبط

 102