دكتر سيد ناصر سنجر موسوي سرپرست حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد شد

Portal Info
Travel

دكتر سيد ناصر سنجر موسوي سرپرست حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد شد
با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكترسيد ناصر سنجر موسوي به عنوان سرپرست حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد منصوب شد.
همچنين آقاي دكتر سروري مجد ضمن تقدیر از آقاي دكتر مهدي ملك نژاد معاونت قبلي علوم پزشكي،  با استعفاي وي موافقت كرد.