قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي / ديدار صميمي و جلسه پرسش و پاسخ با رياست دانشگاه / دانشكده حقوق

Portal Info
Travel

از كليه اعضاي محترم هيات علمي دعوت مي شود:
ديدار صميمي و جلسه پرسش و پاسخ اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با دكتر سروري مجد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي استان و مشهد
بر اساس جدول پيوست ( روزهاي شنبه ، يكشنبه ، دوشنبه )