1

7

4

8

9

10

22 

 

ثبت اطلاعات كادر پرستاري در سامانه وزارت بهداشت

تمديد مهلت ثبت نام در سامانه ثبت ملي اطلاعات پرستاران و گروههاي وابسته

با عنایت به نامه شماره 1474/139/د مورخ 30/8/97 معاونت محترم پرستاری در خصوص ثبت نام ملی اطلاعات پرستاران و گروه های وابسته ،  با توجه به اهمیت جمع آوری اطلاعات پایه  از کلیه کادر پرستاری در تمام رده ها و تمامی بخش های نظام سلامت؛ افراد واجد شرایط , شاغل در تمامی واحد های آن مرکز شامل( پرستار , اتاق عمل, بیهوشی, فوریت های پزشکی , بهیاران , کمک پرستاران و کمک بهیاران) ، پرستاران محترم تا پایان بهمن ماه جهت ثبت نام مهلت دارند.
پرستاران محترم و گروههاي وابسته  مي توانند از طریق سامانه Rn.behdasht.gov.ir  ثبت نام نمايند.

لينك هاي مرتبط

 102