1

7

4

8

9

10

22 

 

قابل توجه كليه دانشجويان محترم –تمديد مهلت انتخاب واحد

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند:
مهلت انتخاب واحد  براي كليه ورودي هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تا ساعت 24  تاريخ 19 بهمن ماه تمديد شد.

لينك هاي مرتبط

 102