1

7

4

8

9

10

22 

 

قابل توجه همکاران محترم : ثبت نام مرکز اقامتی تفريحی ساحلی ساری( فرح آباد)

اداره بيمه و رفاه كاركنان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: دو  واحد از  مجموعه اقامتي تفريحي ساحلي  نهضت سواد آموزي واقع در خزر شهر ساري( فرح آباد) ،يك خوابه به متراژ 75 و 90 متر

به مبلغ هرشب يك ميليون ريال و ظرفيت 6 نفر در  هر واحد براي ماههاي مرداد و شهريور در نظر گرفته شده است.  
متقاضيان جهت ثبت نام تا پايان وقت اداري (شنبه ) 23/4/97 به اداره بيمه ورفاه مراجعه نمايند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102