1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب دكتر ملك نژاد به عنوان رييس ستاد اجرايِی مصاحيه دكتری تخصصی سال ٩٧ در منطقه نه

 طي حكمي از سوي دكتر رهايي معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر مهدی ملك نژاد رييس دانشگاه آزاد استان خراسان رضوي به عنوان رييس ستاد اجرايي مصاحيه دكتري تخصصي سال ٩٧ در منطقه نه آمايشي منصوب شد

لينك هاي مرتبط

 102