1

7

4

8

9

10

22 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام بزرگ اختراع برتر را بدست آورد

در مراسم سی و سومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقام بزرگ اختراع برتر را بدست آورد
دکتر سعید طوسی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب مقام بزرگ اختراع برتر در جشنواره پژوهشی سی وسومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی شد .
همچنین در این جشنواره مرکز رشد واحد مشهد برتر شناخته شد و برترین طرح پژوهشی برون دانشگاهی به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اختصاص یافت .

لينك هاي مرتبط

 102