1

7

4

8

9

10

22 

 

فيلم مراسم جشن تكليف فرزندان كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

به اطلاع كليه همكاران گرامي مي رساند:

به همت سمعي و بصري روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد فيلم جشن تكليف فرزندان كاركنان و اساتيد اماده بهره برداري است.

لطفا جهت تهيه آن به IP آدرس \\ravabetomoomi-1 و يا به واحد سمعي وبصري روابط عمومي مراجعه نماييد.

لينك هاي مرتبط

 102