1

7

4

8

9

10

22 

 

مناظره سياسي

انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي كند:

مناظره محمد سعيد احديان مدير مسئول روزنامه خراسان و مظفر عليزاده عضو شوراي هماهنگي اصلاح طلبان استان خراسان امروز يكشنبه 30 فروردين ساعت14

آمفي تاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي

لينك هاي مرتبط

 102