1

7

4

8

9

10

22 

 

نشست رئيس اداره اختراعات و اكتشافات دانشگاه با اعضاى اتاق فكر


برگزارى نشست رئيس اداره اختراعات و اكتشافات دانشگاه با اعضاي اتاق فكر دفتر ارتباط باصنعت و جامعه واحد مشهد

اعضاي اتاق فكر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد مشهد طي نشستي با رئيس اداره اختراعات و اكتشافات دانشگاه آزاد اسلامي به بيان ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در زمينه هاي علمي پژوهشي پرداختند .
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : در اين جلسه كه در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد مشهد برگزاري گرديد ، مهندس قدمي سرپرست ارتباط با صنعت و جامعه واحد مشهد در ابتدا با تبيين ديدگاه‌ها نسبت به ايجاد اتاق فكر و پيشنهاد ايجاد نظام پيشنهادات  به   راه‌اندازي كلينيك صنعت و جامعه در جهت استقرار مديريت دانش هوشمند و ارزش آفرين در دانشگاه با نگاه علمي و منطقي ونتايج بدست آمده از آن پرداخت .
دكتر عباسي رئيس اداره اختراعات و اكتشافات دانشگاه نيز در ادامه با تأييد ابزارهاي به خدمت گرفته شده خواستار تطبيق و هم‌گرا نمودن اين تصميمات با واقعيات دانشگاه شد و تمايل خود و سازمان مركزي را براي استفاده از ظرفيت‌هايي چون واحد مشهد جهت بهبود فرآيندها و رويه‌هاي حاكم ابراز داشت .
دكتر قزل سوفلو، عضو اتاق فكر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه نيز با توجه به اهميت ارتباطات در پيشبرد اهداف و با اشاره به موضوع پژوهشكده در حال تأسيس محيط‌هاي خشك در اخذ مجوز و مسير در حال سپري شدن، موضوع اختراعات و فناوري را از اين مسير مستثني  ندانسته و درخواست همراهي و همكاري سازمان مركزي در تسهيل و تسريع در روند تأييد، تشويق و حمايت داشت تا در تعامل با ديگر سازمان‌هاي متولي بيرون از خانواده دانشگاه با دست بالا بتوان به پيشبرد اهداف كمك نمود.
ديگر اعضاي اتاق فكر نيز با بيان ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات، خواستار حمايت سازمان مركزي در پياده سازي برنامه‌ها و اهداف ترسيم شده در جهت توليد فناوري و تجاري‌سازي در واحد مشهد شدند.لينك هاي مرتبط

 102