1

7

4

8

9

10

22 

 

هفتمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي برگزار شد.

جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي برگزار شد
هفتمين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي در محل اتاق شوراي ستاد هماهنگي استان برگزار گرديد.  
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: در ابتدای این جلسه که با حضور نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، معاون هماهنگي ستاد هماهنگي استان خراسان رضوي، رياست واحد مشهد و اعضاي هيات امناي استان همراه بود ، گزارش بودجه و هزينه هاي اجرايي كليه واحدهاي استان ارائه و تصويب گردید .
در ادامه بودجه پيش بيني شده سال 94 واحدها مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص  نمودار سازماني و چارت اجرايي واحدهاي استان بحث گردید که با توجه به تغييرات جدید ،  تصويب چارت به جلسه آينده موكول گرديد.
در پايان نيز پس از راي گيري كليه اعضاء، حسابرس هيات امناي استان مشخص  و معرفي شد.

لينك هاي مرتبط

 102