1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

آيين نامه پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد


آيين نامه پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد در مقطع دكتراي تخصصي

براساس ابلاغيه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ها (اعم از دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي ) را بر اساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه در مقطع دكتراي تخصصي در همان رشته و گرايش پذيرش مي نمايد .

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز

ماده 1 . معدل : حداقل معدل فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد براي رشته هاي علوم انساني هجده (‌18 ) و دكتراي حرفه اي و ساير رشته ها هفده (‌17 ) مي باشد .

تبصره : حداقل معدل براي رشته هاي حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي هفده (17 ) مي باشد .

ماده 2. نمره پايان نامه : حداقل نمره پايان نامه 5/18 مي باشد .

ماده 3. امتياز مقالات و توليدات علمي

ميزان امتيازات اختصاص يافته به فعاليت هاي پژوهشي براساس جدول امتيازات زير طبق شيوه نامه ماده 7 مي باشد .

نوع مقالات و توليدات علمي

تعداد

حداكثر امتياز هر مورد

حداكثر امتياز

الف ) چاپ مقاله در مجلات ISI

هر مورد

4

13

ب ) چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي فارسي زبان و غير فارسي زبان داخلي يا خارجي يا ISC

هر مورد

3

7

جمع كل

20

تبصره : معاونت پژوهشي (‌دفتر گسترس توليد علم ) براساس مدارك و مستندات و فهرست ارسالي از طرف مركز آزمون ، در مهلت تعيين شده نسبت به ارزيابي و اختصاص امتيازات مندرج در ماده 3 براساس شيوه نامه مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام و نتايج را به مركز آزمون اعلام خواهد نمود .

ماده 4 ـ‌ساير موارد

1-4- سن : حداكثر سن داوطلب 30 سال تا تاريخ 31 شهريور ماه سال پذيرش مي باشد .

2-4- فارغ التحصيلان واجد شرايط اين آيين نامه ( غير از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ) مشروط به اينكه بيش از 3 سال از فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد مي توانند به عنوان داوطلب ثبت نام نمايند .

بديهي است زمان فارغ التحصيلي واجدين شرايط با توجه به زمان ثبت نام در دوره بدون آزمون همه ساله توسط مركز آزمون دانشگاه در دفترچه راهنما درج خواهد شد .

3-4- پذيرش دانشجو فقط در رشته هم نام انكان پذير است .

4-4- دانش آموختگاني كه داراي بيش از 5 واحد درسي از دروس معادل سازي شده در مقطع كارشناسي ارشد .‌باشند مشمول استفاده از اين آيين نامه نمي شوند .

5-4- دانش آموختگان مشمول اين آيين نامه لازم است براساس مقررات آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر در 6 نيمسال تحصيلي فارغ التحصيل شده باشند .

تبصره 1 : حداكثر سن ( مندرج در بند 1-4 ) براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 35 مي باشد .

تبصره 2 : پذيرش در رشته هايي كه فاقد رشته هم نام در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته باشند با تشخيص مركز آزمون و گروه هاي تخصصي مربوط صورت مي پذيرد .

ماده  5 : ارزيابي و نحوه پذيرش نهايي :

1-     مركز آزمون براساس 35 درصد امتياز معدل ،‌15 درصد امتياز پايان نامه ، 20 درصد امتياز حاصل از مقالات و توليدات علمي ،‌داوطلبان را رتبه بندي مي نمايد .

2-    تعداد داوطلبان حايز شرايط به همراه چگونگي رتبه بندي آنها جهت تعيين ظرفيت دعوت به مصاحبه در اختيار گروه هاي تخصصي قرار مي گيرد .

3-   داوطلبان حائز شرايط به ترتيب رتبه و براساس ظرفيت دعوت به مصاحبه اعلام شده توسط گروه تخصصي به مصاحبه علمي معرفي مي شوند .

4-    پس از انجام مصاحبه علمي ، امتياز عوامل ارزشيابي مصاحبه به ميزان 30 درصد به مجموع امتيازات قبلي داوطلبان افزوده شده و فهرست نهايي و رتبه بندي داوطلبان تنظيم مي شود و سپس گزينش نهايي براساس ظرفيت اعلامي توسط گروه تخصصي انجام   مي شود .

تبصره 1 : امتياز حاصل از معدل كل فارغ التحصيلان واحد هاي جامع دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي مادر دولتي با ضرايب زير محاسبه مي شود :

الف ـ  اگر واحد جامع دانشگاه آزاد اسلامي يا دانشگاه مادر دولتي در ميان 15 دانشگاه برتر توليد كننده علم منطبق به بانك اطلاعاتي پايگاه Scopus‌قرار داشته باشد ، ضريب معدل فارغ التحصيلان اين دانشگاه ها معادل 1/1 براي رشته هاي با حداقل معدل قابل قبول 17 و 05/1 براي رشته هاي با حداقل معدل قابل قبول 18خواهد بود .

ب ـ جايگاه دانشگاه هاي مذكور در رتبه بندي ذكر شده براساس اعلام معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي (‌دفتر گسترش توليد علم ) مي باشد ، همچنين تعداد دانشگاه هاي مشمول در آن رتبه بندي براساس نظر حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي و با مشورت مركز آزمون دانشگاه درهر سال متغير خواهد بود و در بخشنامه همان سال اعلام خواهد شد.

تبصره 2 : ظرفيت پذيرش بدون آزمون حداقل 20 درصد و حداكثر 50 درصد ظرفيت پذيرش با آزمون خواهد بود كه اين نسبت لازم است در تكميل ظرفيت نيز رعايت شود .

ماده 6 : مرجع رسيدگي و نحوه برخورد با تخلفات

مرجع رسيدگي و بررسي كننده مفاد اين آيين نامه حسب مورد با مركز آزمون و معاونت پژوهشي در قبل از قبولي ، مرجع ارزيابي در زمان قبولي با مركز آزمون و گروه تخصصي و مرجع رسيدگي و بررسي بعد از قبولي به عهده واحد دانشگاهي محل پذيرش است . بديهي است چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ، ارزيابي توليدات علمي .‌مصاحبه ،‌پذيرش ، ثبت نام در واحد دانشگاهي و يا در حين تحصيل و يا در پايان تحصيل مشخص شود كه داوطلب فاقد هر يك از شرايط پذيرش اين             آيين نامه بوده است ، متقاضي متخلف شناخته مي شود و در ضمن حذف داوطلب از فهرست متقاضيان ، پذيرش وي ابطال و ازادامه تحصيل و مزاياي كسب شده محروم خواهد شد و چنانچه فرد فارغ التحصيل شده باشد .‌دانشنامه وي باطل خواهد شد . به علاوه حق ثبت نام در دوره دكتراي بدون آزمون در سنوات بعد، از وي سلب مي گردد . مركز آزمون مجاز است به ازاي حذف اين افراد ،‌افراد ديگري را با اولويت نمره جايگزين و جهت مصاحبه و يا پذيرش معرفي نمايد .

ماده 7 : شيوه نامه امتياز به مقالات براي شركت در دوره دكتري بدون كنكور

رديف

وضعيت مقاله

امتياز

مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي ISI

1

75/.≤ JRK براي هر مقاله تا سقف 20 امتياز آيين نامه

5/5

74/.› JRK › 50/. براي هر مقاله تا سقف 20 امتياز آيين نامه

5/4

49/. ≥ JRK ≥ 1./. براي هر مقاله تا سقف 20 اميتاز آيين نامه

3

مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي ISC

2

مجله هاي علمي پژوهشي ISC براي هر مقاله و تا سقف 15 امتياز آيين نامه

5/2


مجله هاي علمي پژوهشي غير ISC براي هر مقاله و تا سقف 10 امتياز آيين نامه

2

مجله هاي علمي ترويجي ISC براي هر مقاله و تا سقف 7 امتياز آيين نامه

5/1

مجله هاي علمي ترويجي غير ISC براي هر مقاله و تا سقف 5 امتياز آيين نامه

1

تبصره 1 : هر مقاله Science يا Nature تا سقف 20 امتياز آيين نامه

تبصره 2 : امتياز مقاله هاي ISI در پايگاه Web of Science داراي IF بدون JRK ، پس از محاسبه JRK در حوزه معاونت پژوهشي سازمان مركزي ( دفتر گسترش توليد علم ) ، براساس جدول بالا تعيين خواهد شد ود ر يكي از طبقه بندي هاي سه گانه بند 1 جدول بالا قرار مي گيرد .

تبصره 3 : امتيازات بالا به نويسنده اصلي مقاله ( Corresponding author ) ‌تعلق مي گيرد . چنانچه نويسنده اصلي درمقاله مشخص نشده باشد ، نفر اول به عنوان نويسنده اصلي در نظر گرفته خواهد شد . ضريب امتياز دهي به نويسندگان بر اساس تعداد آنها بر اساس جدول زير است . بديهي است مقاله اي كه يك نفره است يك امتياز كامل مي گيرد .

تعداد نويسندگان

نفر اول

نفر دوم وسوم

نفر چهارم به بعد

ضريب ها

75/.

5/.

25/.

توجه . از آنجا كه آيين نامه مذكور فرصتي قابل توجه براي داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي محسوب مي شود و ممكن است از اين فرصت با تخلف علمي استفاده شود ،‌درصورت اثبات تخلف فرد ، موضوع در كميته بررسي تخلفات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در معاونت پژوهشي دانشگاه (‌دفتر گسترش توليد علم ) با خاطي برخورد خواهد شد و در هر مرحله از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد . و در صورت صدور مدرك دكترا، مدرك لغو خواهد گرديد و فرد خاطي موظف است خسارات مادي و معنوي دانشگاه را جبران نمايد .

با ابلاغ اين آيين نامه كليه بخشنامه هاي صادره در خصوص پذيرش بدون آزمون فارغ التحصيلان ممتاز كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كان لم يكن تلقي مي گردد .

دكتر عبدالله جاسبي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي


لينك هاي مرتبط

 

21

22