دكتر بهاري كاشاني مشاور رئيس دانشگاه شد

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر رضا بهاري كاشاني به عنوان مشاور رئيس دانشگاه درامور دانشجويان غير ايراني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.