دكتر خياط مقدم مشاور رئيس دانشگاه شد

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر سعيد خياط مقدم به عنوان مشاور رئيس دانشگاه و عضو كارگروه اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد