معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

چاپ

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر سروری مجد ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان ، ، دکتر مهدی یعقوبی بعنوان معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انتخاب شد .

همچنین از زحمات دکتر بهاری نیز در زمان مسئولیت قدردانی گردید .