• image
  • image
  • image
  • image
  • image

رئيس مجتمع آموزشي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد

چاپ ایمیل

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر حميد جعفري به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان رئيس مجتمع آموزشي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد

 

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان