• image
  • image
  • image
  • image
  • image

مدير گزينش دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد

چاپ ایمیل

 با حکم آقاي دكتر محمد رضا مرداني مشاور رئيس و مدير كل دفتر مركزي گزينش دانشگاه آزاد اسلامي
جناب آقاي محمد حسن بصيري به مدت دوسال به عنوان مدير گزينش دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان