در احكامي جداگانه، اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شدند

چاپ

اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی طي احكامي جداگانه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، طی احکامی جداگانه از سوی دکتر مصطفی رجایی پور، رییس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و دفتر هماهنگی کانون های دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان رضوی، اساتید بسیجی،

دكتر احمد فولاديان به سمت معاون بازرسي و تعالي مديران کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

امیر خالقی به سمت مدیر روابط عمومی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ،

دکتر محمد رستگارمقدم به سمت نماینده قرارگاه جهادی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر سیدعابد حسینی به سمت معاون پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر علی جاویدی صباغیان به سمت معاون آموزشی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر محمد رافتی به سمت معاون توسعه و سازماندهی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر سیده راضیه آرام به سمت معاون امور بانوان کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر رضا عباسپور به سمت معاون فرهنگی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

دکتر جعفر کبیری سرمزده، به سمت معاون تحلیل و بررسی کانون بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان خراسان رضوی،

به مدت دو سال منصوب شدند.