انتصاب مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ قدردانی از زحمات دکتر اعظم قاسمی

چاپ

انتصاب مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ قدردانی از زحمات دکتر اعظم قاسمی

با صدور حکمی از سوی دکتر سعید خیاط مقدم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،  دکتر زهره امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه به سمت مدیر پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت منصوب و از زحمات دکتر اعظم قاسمی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.