قدردانی از دکتر کاردهی مقدم مسئول اسبق امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ

با صدور نامه ای از سوی دکتر خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، از زحمات دکتر ریحانه کاردهی مقدم در مدت تصدی مسئولیت امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قدردانی شد.