انتصاب سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی (گلبهار)

چاپ

انتصاب سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی (گلبهار)

طی حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد، دکتر محمد رافتی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، به مدت یک سال به سمت سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی (گلبهار) منصوب شد.

همچنین از زحمات و تلاش های دکتر ناطق گلستان قدردانی گردید.