• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • با حکمی از سوی دکتر مهدي يعقوبي معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رئیس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر مهدي يعقوبي معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رئیس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب شد

چاپ ایمیل

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با صدور حکمی، سركار خانم دكتر كاردهي مقدم را به سمت رئیس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب کرد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان