با حکمی از سوی دکتر محمدعلی علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه منصوب شد

چاپ

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با صدور حکمی، آقای علی ابهری  را به سمت مدیر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه منصوب کرد.