• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دکتر زهرا سادات قاضی زاده هاشمی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت

چاپ ایمیل

رتبه علمی دکتر زهرا سادات قاضی زاده هاشمی عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر طهرانچي به استادیاری ارتقا یافت.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان