• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دکتر حسن ثانیان به مرتبه استادیاری ارتقا یافت

چاپ ایمیل

رتبه علمی دکتر حسن ثانیان عضو هیات علمی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر طهرانچي به استادیاری ارتقا یافت.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان