• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب دكتر فرهاد روهني به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد

انتصاب دكتر فرهاد روهني به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد

چاپ ایمیل

طي صدور حكمي از سوي دكتر مسعود طاهري لاري، دبير هيئت امنا و رئيس دانشگاه اسلامي خراسان رضوي ،

آقاي دكتر فرهاد روهني عضو هيئت علمي دانشگاه ،‌ به مدت سه ماه به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان