• image
  • image
  • image
  • image
  • image

انتصاب سيدمحمدرضا سجادي يكتا بعنوان سرپرست اداره دبيرخانه دانشگاه

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دکتر عليزاده معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ،

آقای سيدمحمدرضا سجادي يكتا بعنوان سرپرست اداره دبيرخانه  دانشگاه منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان