• image
  • image
  • image
  • image
  • image

انتصاب نايب رييس و دبير شورای تخصصی ورزش دانشگاه آزاد اسلامي استان

چاپ ایمیل

طي احكامي از سوي دکتر طاهری لاری رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و رییس شورای تخصصی ورزش استان ،

آقای دکتر علی اصغر یساقی معاون فرهنگی و دانشجویی استان بعنوان نایب رییس و آقای دکتر رضا متجدد مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد استان ، بعنوان دبیر شورای تخصصی ورزش دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوی منصوب شدند.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان