• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • ابقاء دكتر آذرنوش رييس دانشكده فني و مهندسي و دکتر جاويدي رييس دانشكده علوم پايه

ابقاء دكتر آذرنوش رييس دانشكده فني و مهندسي و دکتر جاويدي رييس دانشكده علوم پايه

چاپ ایمیل

طي احكامي از سوي دکتر طاهری لاری رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد

دكتر مهدي آذرنوش رييس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر علي جاويدي صباغيان رييس دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

به مدت يكسال دیگر در سمت هاي خود ابقا شدند.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان