• image
  • image
  • image
  • image
  • image

انتصاب دکتر محسن طبسی به عنوان رییس دانشکده معماری و هنر واحد مشهد

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دکتر طاهری لاری رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد، آقاي دکتر محسن طبسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت يكسال به سمت رییس دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد. همچنين از زحمات دکتر هادی مهدی نیا قدرداني گرديد.