• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • انتصاب جواد دوست زاده به عنوان مسئول واحد خبر و رسانه روابط عمومی واحد مشهد

انتصاب جواد دوست زاده به عنوان مسئول واحد خبر و رسانه روابط عمومی واحد مشهد

چاپ ایمیل

طي حكم داخلی از سوی امیر خالقی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ،

آقاي جواد دوست زاده به عنوان مسئول واحد خبر و رسانه روابط عمومی واحد مشهد منصوب شد .

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان