• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دکتر سعید ابطحی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با حفظ سمت منصوب شد.

دکتر سعید ابطحی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با حفظ سمت منصوب شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دكتر مهدي يعقوبي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد‌،

آقای دکتر سعید ابطحی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد با حفظ سمت منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان