• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عضويت در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گردید

دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عضويت در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گردید

چاپ ایمیل

با حکم دکتر علی اصغریساقی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

آقای دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عضويت در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گردید.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان