• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دکتر محمدحسین معطر به مدت يكسال به عنوان مسئول راه اندازی سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد منصوب گرديد.

دکتر محمدحسین معطر به مدت يكسال به عنوان مسئول راه اندازی سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد منصوب گرديد.

چاپ ایمیل

با حکم دکتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

دکتر محمدحسین معطر به مدت يكسال به عنوان مسئول راه اندازی سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد منصوب  گرديد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان