• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دکترحامد ژیانی رضایی مسئول هماهنگی اموراقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

دکترحامد ژیانی رضایی مسئول هماهنگی اموراقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

با حکم دکتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

حامد ژیانی رضایی به مدت سه ماه به سمت مسئول هماهنگی اموراقتصاد دانش بنیان وسرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب گردید.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان