• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر جليل خاكسار خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دكتر طهرانچي و بر اساس مصوبه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي
دكتر جليل خاكسار به سمت خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان