• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر داوود كاوه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد شد

چاپ ایمیل

طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان

آقاي دكتر داوود كاوه عضو محترم هيات علمي دانشگاه به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان