• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

آقاي محمد رافتي در سمت خود به عنوان مدير گروه آموزشي مديريت ابقا شد

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي محمد رافتي به  مدت دو سال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه آموزشي مديريت دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقا شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان