• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتر ساناز سروری مدیر گروه آموزشي تربیت بدنی مجتمع بین المللی گلبهاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

دكتر ساناز سروری مدیر گروه آموزشي تربیت بدنی مجتمع بین المللی گلبهاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

چاپ ایمیل

دكتر ساناز سروری مدیر گروه آموزشي تربیت بدنی مجتمع بین المللی گلبهاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حکم آقاي دکتر طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
خانم  دكتر ساناز سروری به مدت يكسال به عنوان مدیر گروه آموزشي تربیت بدنی مجتمع بین المللی گلبهاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان