• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • انتصابات
  • دكتررضا كامل طباخ فريضي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس گلبهار دانشگاه شد.

دكتررضا كامل طباخ فريضي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس گلبهار دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتررضا كامل طباخ فريضي به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان