شعباني رئيس اداره اطلاعات و آمار دانشگاه شد.

چاپ

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي حسن شعباني به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره اطلاعات و آمار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.