• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر شيباني مدير گروه آموزشي كامپيوتر دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتررضا شيباني به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان