دكتر بزرگمهر مدير كل پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ

با حکم آقاي دکتر مسعود طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكترمحمد رضا بزرگمهر به مدت يكسال به عنوان مدير كل پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

همچنين دكتر طاهري لاري طي نامه اي از زحمات دكتر سعيد قسمتي در مدت تصدي اين پست تشكر و قدرداني كرد.