• image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر خام چين مقدم معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكترفرهاد خام چين مقدم به مدت يكسال به عنوان معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان