دكتر آذرنوش رئيس دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكتر مهدي آذرنوش به مدت يكسال به عنوان رئيس دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.