آقاي فنوني مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد.

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي عليرضا فنوني به مدت يكسال به عنوان مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.