دكتر نيازي ترشيز معاون آموزشي دانشكده فني مهندسي دانشگاه شد.

چاپ

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌

آقاي دكتر مسعود نيازي ترشيز به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.