• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

دكتر ميرزاده مدير گروه آموزشي بخش كودكان دانشكده پزشكي دانشگاه شد.

چاپ ایمیل

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دكتر سيد مرتضي ميرزاده به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي بخش كودكان دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب  شد.

معرفى اجمالى دانشگاه

امكانات خدماتى، رفاهى

ويژگى هاى آموزشى، پژوهشى

تسهيلات مالى، اعتبارى

پرديس بين الملل خراسان